POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

ABAST DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. Proporcionant-nos, per tant, informació de dades de caràcter personal. Així tots els tractaments quedaran subjectes a la nostra Política de Privacitat, la qual s’exposa seguidament de forma numerada.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L., amb domicili social a Avda. Verge de Montserrat, 7 – 25280 (Solsona); N.I.F. B-25247081; i Correu electrònic indesol@indesol.cat

Quines Dades Personals es recullen i amb quina finalitat es fa?

A continuació es detallen les dades personals que INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. recull en la seva pàgina web, amb quina finalitat ho fa i qui es el destinatari de les mateixes:

DADES PERSONALS RECOLLIDES EN EL PRESENT LLOC WEB SEGONS LA SEVA FINALITAT I DESTINATARI

APARTAT

DADES

FINALITAT I LEGITIMACIÓ

DESTINATARI

Formulari de Contacte

Correu electrònic

Contestar a la seva pregunta legitimada en la seva petició prèvia. Així com oferir-li l’assessorament que ens pugui sol·licitar.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

Alta  d’Usuari

Nom complet, adreça, telèfon, correu electrònic, usuari i contrasenya (si s’escau)

Creació d’una compte per de comandes , legitimat per la relació contractual entre les dues parts.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

Newsletter

Correu electrònic

Per enviament d’Informació Comercial per voluntat del propi Usuari i sota el seu consentiment.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

 


A més, INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. pot sol·licitar-li i recollir dades personals dels seus Clients per a la Tramitació dels Contractes dels Serveis que ofereix. Seguidament s’exposa també el caràcter d’aquestes dades, així com la finalitat i propòsit pel qual s’utilitzen.

DADES PERSONALS RECOLLIDES PER A LA RELACIÓ CONTRACTUAL ENTRE L’EMPRESA I EL CLIENT

APARTAT

DADES

FINALITAT I LEGITIMACIÓ

DESTINATARI

Contractació de Serveis

Nom complet, CIF/NIF, Telèfon mòbil, Telèfon Fix, Correu Electrònic, Domicili, Número de Compte IBAN i Signatura.

Formulació i tràmit de Contractes per a la contractació i alta dels serveis oferts per l’Empresa al Client.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

Autorització de Domiciliació Bancària (SEPA)

Nom complet, CIF/NIF, Telèfon mòbil, Telèfon Fix, Correu Electrònic, Domicili, Número de Compte IBAN i Signatura.

Formulació i Aprovació, per part del Client, de l’Autorització de Domiciliació Bancària (SEPA). Tot ell, en aplicació del Segon capítol de la Llei vigent 16/2009 de Serveis de Pagament.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

 

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. empra en el seu Lloc WEB (www.indesolcable.com)  eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

A més, utilitza Cookies per a garantir el correcte funcionament de la pàgina, així com per millorar la seva qualitat i contingut per mitjà dels hàbits de navegació dels Usuaris. Per a més informació, li demanem també que revisi la nostra Política de Cookies accedint directament al seguent enllaç:

http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=politica-cookies

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

En compliment d'una relació contractual.

Quan ens dona el seu consentiment.

Per interès legítim d'INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.

En compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: indesol@indesol.cat

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular. Sent, en els menors de 14 anys, necessàriament atorgada pels pares o respectius tutors legals.  .

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals. Així, en tot moment, l'usuari haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i verídiques.

Quant de temps conservarem les seves dades?

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. guarda les seves Dades Personals durant el temps necessari fins el compliment de la finalitat per a la quals han estat recopilades. Tanmateix, si la directriu es diferent a la indicada en la present política, així serà detallat en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis indicats i així també en aquells casos previstos i/o regulats per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social. Tot això, d’acord amb la pròpia naturalesa del servei i la seva finalitat.

Mesures de seguretat

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya. Així mateix, es compromet també a dur a disposició de l'empresa qualsevol  robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Seguidament s’exposen els drets que té, com a Usuari, en el moment en el que facilita les seves dades Personals a INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres.

indesol@indesol.cat

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan aquestes no siguin correctes o hagin de ser rectificades.

Supressió

Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal en qualsevol moment sempre que ho sol·liciti.

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal.

Limitació del Tractament

Es pot sol·licitar la Limitació quan :

  • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades.
  • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions.

indesol@indesol.cat

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat.

  • Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça indesol@indesol.cat
  • Si vol , pot presentar també una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
  • Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.
  • L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe d’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris. Per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les Xarxes Socials (Facebook i Instagram) és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. Utilitzant, per a ell, un compte propi d’empresa en cadascuna de les plataformes esmentades.

Referent a dites Xarxes Socials, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades, s’aplica la mateixa Política de Protecció de Dades especificada en el present document.

D’acord amb ella, els usuaris l’han d’atendre i comprometre’s a:

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, els usuaris hauran d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent els responsables finals sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiquin.

No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L., pel que fa l’ús de Xarxes Socials, recomana als seus usuaris  que:

Revisin i llegeixin les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

Aprenguin les possibilitats de configuració i ús que la Xarxa ofereix.

Configurin adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la Xarxa Social.

No publiquin informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

Vagin amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones.

No ofereixin dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Avís legal Política de privadesa Condicions generals Política de baixa de serveis Política de cookies