CONDICIONS GENERALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

El CLIENT, les dades del qual es recullen en l'apartat “Titular del Contracte” s'abona a un o més Serveis de telecomunicacions (en endavant, el "Servei" o els "Serveis") que seran prestats per INSTAL·LACIONS DEL SOLSONES, S.L (en endavant, OPERADOR), societat amb N.I.F B-25247081 i domicili social a Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos – 25280 Solsona (Lleida) d’acord amb la seva pròpia Oferta Comercial, les característiques de la qual es troben en aquest contracte, a la seva pàgina WEB (www.indesolcable.com) i en les presents Condicions Generals i Particulars a les que el CLIENT s’acull en acceptar en la present contractació.

Aquests serveis es presten al CLIENT per a la seva utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el CLIENT pot revendre o distribuir el Servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de l’OPERADOR.

Per a més informació, l’OPERADOR posa també a disposició del CLIENT les seves Condicions Generals. Podent sol·licitar, aquest, una còpia física del document acudint presencialment al domicili de l’empresa ubicada a Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos – 25280 Solsona (Lleida).

O consultar-les també per Internet a la pàgina WEB d’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. accedint-hi directament mitjançant el següent enllaç:
http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=condicions-generals 

La lectura, per part del client, de les Condicions Generals de contractació es condició prèvia i indispensable per a la prestació dels Serveis sol·licitats. I implica, per tant, la plena acceptació de la totalitat de les disposicions contingudes en dites Condicions Generals del contracte.

2. COMUNITATS DE PROPIETARIS.

 1. Si el CLIENT forma part integrant d'una Comunitat de Propietaris en règim de divisió horitzontal o similar, l’OPERADOR, no començarà la instal·lació fins que no disposi de l'autorització escrita de la Comunitat.
 2. Si una Comunitat de Propietaris en possessió d'Antena Col·lectiva volgués subscriure's en bloc i efectuar la connexió per mitjà de dita antena, l’OPERADOR requerirà l’autorització per escrit de la comunitat. La qual haurà de ser aprovada i atorgada per unanimitat i amb el compromís que si, en el futur, algú dels  comuners incomplís el present contracte o decidís resoldre unilateralment el mateix, s'autoritza des d'ara i fins llavors a l’OPERADOR a fer la connexió individualitzada a favor dels restants; així com a procedir a la desconnexió de dita antena col·lectiva de manera transitòria fins que no es permeti dita transformació.

3. INSTAL·LACIONS PER LA CONNEXIÓ DEL SERVEI

L’OPERADOR efectuarà la instal·lació tècnica necessària al domicili del client, dels elements tècnics que permetin garantir la recepció dels serveis contractats, inclòs ONT o Router Wifi i el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de l’OPERADOR.

Tots els elements constitutius de la instal·lació seran de propietat exclusiva de l’OPERADOR i  no podran ser cedits o lliurats a tercers, ni alterats o modificats, sota cap concepte, sense l'expressa i escrita autorització de l’OPERADOR.

4. PREU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI.

 1. QUOTA DE CONNEXIÓ, el seu import i mode de pagament,  s’ estableix a les  condicions particulars.
 2. QUOTA MENSUAL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI, INCLOU LLOGUER I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS: El CLIENT satisfarà cada MES, mitjançant domiciliació bancària la quota corresponent als serveis contractats, segons l’import i mode de pagament que s’ estableix a les  condicions particulars. La referida quota s’ actualitzarà anualment de mode automàtic conforme a les variacions de l'IPC, sense necessitat de prèvia comunicació. A la quota vigent en cada moment es repercutirà l’IVA i tributs legalment aplicables, al tipus vigent en cada moment.
 3. TERMINI DE PERMANÈNCIA I PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT: Els serveis contractats podran incloure un termini de permanència i una penalització per desistiment aplicable en cas d’ incompliment per part del CLIENT del termini de contractació acordat, en els termes i condicions que resulten de les condicions particulars. En cas d’ incompliment per part del CLIENT, l’OPERADOR emetrà la corresponent factura per aquest concepte i per l’import pactat a les condicions particulars.

5. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.

L’OPERADOR començarà a facturar al CLIENT des de la data de començament dels Serveis. Les factures presentades al CLIENT contindran degudament diferenciats els conceptes de preus que es tarifiquen pels Serveis i facilitats prestades. L’OPERADOR  posarà a disposició del CLIENT les factures en format electrònic, d'acord amb la normativa aplicable.

El CLIENT abonarà, a més vençut, les quantitats de les factures meritades per la prestació dels Serveis sol·licitats mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el CLIENT hagi designat per al seu pagament. Produint-se el càrrec de dites quantitats del dia 1 al 5 de cada mes.

Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l'entitat bancaria, meritaran un interès de demora igual a l'interès legal. Així mateix, l’OPERADOR cobrarà cinc (5) Euros per cada rebut retornat en concepte de despeses administratives.

Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics, l’OPERADOR i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel CLIENT.

6. VIGÈNCIA.

La vigència del present contracte serà indefinida.

En cas de resolució anticipada, per qualsevol causa, l'arrendatari perdrà qualsevol dret a percebre quantitat alguna sobre la quota de connexió satisfeta.

7. DRETS I OBLIGACIONS DE L’OPERADOR.

 1. DRETS.
  • a.1.) A inspeccionar  les instal·lacions i dur-hi a terme les reparacions i modificacions necessàries per a la prestació del servei.
  • a.2.) A interrompre immediatament la connexió davant la presència d' irregularitats en la connexió o en el cas que no es permeti la seva inspecció.
  • a.3.) A cedir els drets d'aquest contracte a terceres persones jurídiques o no.
  • a.4.) A reclamar les quantitats degudes i no pagades, així com els danys i perjudicis que poden ocasionar-se a les instal·lacions o a terceres persones per causes imputables a l'arrendatari.
 2. OBLIGACIONS.
  • b.1.) Garantir els nivells de qualitat exigits per la normativa vigent, excepte en casos de força major, cas fortuït o per causes alienes a la seva voluntat.
  • b.2.) Manteniment i reparació de les seves instal·lacions de forma gratuïta sempre que la seva causa no sigui imputable al CLIENT.
  • b.3.) En cas d'averia en el domicili del CLIENT, una vegada rebut avís d'aquesta, no es trigarà més de 48 hores en l'assistència.
  • b.4.) Donar de baixa al en cas que aquest ho sol·liciti per escrit dirigit al domicili de l’OPERADOR als 30 dies de la recepció del mateix.

8. DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT.

 1. DRETS.
  • a.1.) A la correcta instal·lació i connexió a la xarxa general en perfecte estat d'us i funcionament.
  • a.2.) A l’assistència tècnica de manteniment així com a la reparació de forma gratuïta per part de l’OPERADOR sempre que no es degui a manipulacions de la instal·lació per part del CLIENT.
  • a.3.) Al desistiment del Serveis contractats, podent-se donar de baixa dels mateixos en qualsevol moment mitjançant el procediment que s’exposa a la clàusula novena (9ª).
 2. OBLIGACIONS.
  • b.1.) A abonar la quota de connexió a la xarxa així com,  puntualment, les quotes convingudes i les quantitats pendents de facturar en el moment en que sol·liciti la baixa del servei.
  • b.2.) Respectar el termini de permanència convingut o abonar la penalització pactada.
  • b.3.) Com a dipositari a tots els efectes legals de la instal·lació i l'aparell de connexió, no podrà vendre, desprendre's, cedir, sotsarrendar o realitzar qualsevol altre acte de disposició, manipulació, reparació, transformació o modificació tècnica sobre aquests sense l'autorització expressa i per escrit de l’operador. A la finalització del contracte haurà de retornar els aparells a l’OPERADOR en bon estat, o abonar el cost de l’aparell que es fixa en la clàusula tercera (3ª).
  • b.4.) Permetre l'entrada  dels serveis tècnics per realitzar les comprovacions que cregui oportunes en la connexió, o procedir a la seva retirada.

9. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE L’OPERADOR. BAIXA O DESISTIMENT A INSTÀNCIA DEL CLIENT. POLÍTICA DE BAIXA DELS SERVEIS.

 1. SUSPENSIÓ O BAIXA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE L’OPERADOR.
 2. El retard en el pagament total o parcial per part del CLIENT durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del Servei, facultarà a l’OPERADOR a la suspensió temporal del Servei contractat pel CLIENT prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l'alta, requerint el pagament dels imports deguts.

  L’OPERADOR restablirà el Servei dins dels dos dies laborables següents a aquell en què tingui coneixement que l'import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte, en dos (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a L’OPERADOR a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del Contracte.

  La resolució afecta només els Serveis respecte al pagament dels quals s'hagi incorregut en mora. L’OPERADOR pot suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau, o per altres raons suficientment acreditades d'ús il·lícit del Servei.

 3. DESISTIMENT O BAIXA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DEL CLIENT.
 4. El CLIENT podrà sol·licitar la baixa del servei, en tant no es trobi en període de permanència, mitjançant escrit dirigit al domicili de l’OPERADOR amb 30 dies naturals d’antelació, acudint presencialment a dit domicili o bé per correu electrònic a indesol@indesol.cat tot atenent al procediment establert per l’OPERADOR en la seva Política de Baixa de Serveis.

 5. POLÍTICA DE BAIXA DE SERVEIS.
 6. Per a més informació, l’OPERADOR posa a disposició del CLIENT la seva Política de Baixa de Serveis en la que s’exposa detalladament el procediment a seguir a fi de que el CLIENT pugui exercir el seu dret de desistiment.

  Així, el CLIENT, pot sol·licitar una còpia física d’aquesta Política acudint presencialment al domicili de l’OPERADOR ubicat a Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos – 25280 Solsona (Lleida).

  O consultar-la també per Internet a la pàgina WEB d’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. accedint-hi directament mitjançant el següent enllaç:
  http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=politica-baixa

10. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.

L'OPERADOR podrà rescindir el contracte amb efecte immediat o retirar o suspendre el servei en cas que es produeixi:

 • 1) Falta de pagament d'una (1) mensualitat.
 • 2) La manipulació o intervenció tècnica no autoritzada sobre el material o les instal·lacions.
 • 3) Actuacions dirigides a la recepció del senyal de connexió per part de persones no abonades.
 • 4) Utilització de la connexió indegudament, tot contravenint i incomplint allò establert en el present contracte.
 • 5) Qualsevol altre incompliment de les obligacions assumides per l'arrendatari.

En els supòsits anteriors, l’OPERADOR es reserva el dret de suspendre temporalment o definitivament la connexió i reclamar davant els Tribunals el pagament de les quotes pendents; així com els danys i perjudicis que s'hagin causat per l’actuació del CLIENT.

Una vegada resolt aquest contracte, l'arrendatari haurà de retornar el material a l'entitat arrendadora sense que, per això, es vegi afectat l’import del deute total pendent.

11. DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS.

 1. DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS

Produïda la resolució del contracte per qualsevol de les causes exposades a la clàusula desena (10ª) o degut a la sol·licitud de baixa per part del CLIENT dels serveis contractats; aquest haurà de procedir dins els pròxims 15 dies naturals al retorn dels equips i aparells al domicili de l’OPERADOR. Doncs, tal i com s’estableix també en la clàusula tercera (3ª), aquests béns son propietat exclusiva de l’OPERADOR.

Tanmateix, per a garantir una correcta desinstal·lació dels equips i evitar que puguin patir danys durant la seva manipulació, l’OPERADOR facilitarà aquest servei de forma gratuïta per part d’un tècnic propi, qui també durà a terme la recollida i custodia dels mateixos fins al domicili de l’OPERADOR.

La devolució dels equips serà imprescindible per a la liquidació dels tràmits de baixa o la resolució del contracte. Per el contrari, l’OPERADOR es veurà obligat a facturar al CLIENT el cost dels aparells amb un import de 120€ més IVA. El qual serà carregat al mateix compte on es venia abonant el servei.

El càrrec d’aquest import podrà ser efectuat per part de l’OPERADOR al CLIENT en el cas de produir-se qualsevol de les situacions exposades seguidament:

 • 1) Si el CLIENT no retorna els equips o aparells corresponents al domicili de l’OPERADOR dins el termini establert en el contracte.
 • 2) Si el CLIENT nega l’accés al tècnic enviat per l’OPERADOR al domicili i, per tant, a efectuar la desinstal·lació i recollida dels aparells prestats.
 • 3) Si els equips o aparells prestats han patit algun dany material o desperfecte degut al ús inapropiat per part del CLIENT.
 • 4) Si el valor dels equips o aparells prestats han patit una disminució degut a una manipulació inadequada o qualsevol forma d’alteració que hagi afectat el seu format i característiques inicials.

12. VALIDESA DEL CONTRACTE.

Les Condicions de Prestació dels Serveis Objecte del present Contracte podran ser modificades de conformitat amb la legislació vigent i prèvia notificació escrita al CLIENT amb un termini de preavís d'un (1) mes. Transcorregut aquest termini sense que l’OPERADOR hagi rebut cap comunicació, s'entendrà que el CLIENT accepta les modificacions.

En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis regulatoris, no és aplicable el que estableix l'article 9.3 del RD 899/2009, de 22 de maig.

En cas d'incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels Serveis contractats pel CLIENT, prevaldran les específiques sobre les generals.

Si per causes tecnològiques l’OPERADOR no pogués prestar el Servei al CLIENT en els termes pactats, es compromet a comunicar al CLIENT aquesta circumstància de forma immediata. El CLIENT podrà optar, en aquest cas, per contractar un altre servei o per resoldre el Contracte. Si la impossibilitat és deguda al CLIENT, l’OPERADOR facturarà en tot cas aquells costos que per a la provisió del Servei s'hagin generat.

El CLIENT, per a fer ús dels Serveis prestats, atorga a l’OPERADOR mitjançant la subscripció del present Contracte les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d'aquests Serveis davant les entitats corresponents.

13. TRACTAMENT I GESTIÓ DE DADES.

Als efectes previstos pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), i el seu Reglament de Desenvolupament; així com a la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, l’OPERADOR  informa el CLIENT que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’OPERADOR  i sota la seva responsabilitat. Essent, aquestes dades, necessàries per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels Serveis contractats.

L’OPERADOR  es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; i tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Per tal que els CLIENTS puguin conèixer, de manera detallada, quin serà el nivell de tractament de les seves dades, així com els drets que l’assisteixen en relació amb aquest tractament, l’OPERADOR  posa a disposició la seva Política de Privacitat en el següent enllaç:
http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=politica-privadesa

El CLIENT pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta, mitjançant correu electrònic a: indesol@indesol.cat o bé a l’adreça postal a: Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos - 25280 Solsona  (Lleida).

14. INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE.

La formació, execució, validesa i interpretació del present contracte es regirà per la Legislació Espanyola i Catalana vigents. En tot cas el CLIENT podrà dirigir la seva reclamació a la Junta Arbitral de Consum, a l’Agència Catalana de Consum i a la Secretaria General de Telecomunicacions per la Societat de la Informació. Així mateix, qualsevol de les parts tindrà dret a sol·licitar mesures cautelars davant els Jutjats competents

Ambdues parts accepten que, llevat d’allò que preveu la legislació aplicable, mantindran la confidencialitat en relació als procediments arbitrals que puguin incoar tant en quant a la seva  existència; com en quant al resultat dels mateixos i al seu contingut, interessant del àrbitre la mateixa confidencialitat.

Avís legal Política de privadesa Condicions generals Política de baixa de serveis Política de cookies