POLÍTICA DE BAIXA DE SERVEIS D’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

Tots els serveis prestats per l’empresa INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. amb domicili social a Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos - 25280 Solsona (Lleida); Telèfon 973 480 125 i N.I.F. B-25247081 no presenten cap tipus de permanència mínima obligatòria a no ser que així s’estableixi de forma excepcional i consti també reflectit explícitament en les Condicions Particulars del Contracte.
En el cas de no estar subjecte a cap tipus de permanència, com a CLIENT d’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. (en endavant, l’OPERADOR)  pot exercir el seu dret al desistiment del servei en qualsevol moment. Rescindint, per tant, a la seva contractació sempre que es compleixi amb les clàusules establertes, acordades i signades.
Per a iniciar els tràmits que permetran fer efectiva la baixa dels serveis, el CLIENT ho haurà de comunicar degudament a L’OPERADOR amb un Preavís de 30 dies naturals. Preavís que podrà formalitzar:

 • Acudint presencialment al Domicili Social de l’OPERADOR ubicat a l’Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos 25280 (Solsona – Lleida), per a comunicar-ho en persona a l’encarregat o empleat de l’empresa i omplint el corresponent formulari a l’efecte.
 • Enviant un correu electrònic a indesol@indesol.cat, on haurà d’exposar la voluntat de donar-se de baixa dels serveis contractats i adjuntant còpia dels següents documents:
  • Formulari de Baixa del Servei a Instància del Client. Còpia del formulari degudament omplert amb les dades sol·licitades i signat pel Titular del Contracte. Pot descarregar el Formulari de Baixa de l’OPERADOR accedint al següent Enllaç. (PDF Formulari de Baixa)
  • Còpia del DNI/NIE del Titular del Contracte. Còpia del DNI/NIE del Titular del Contracte per ambdós cares.

CONSEQUÈNCIES DE LA BAIXA DELS SERVEIS CONTRACTATS PER PART DEL CLIENT

 • LIQUIDACIÓ DE LES QUOTES PENDENTS PELS SERVEIS PRESTATS

Complertes les clàusules establertes en el contracte per part del CLIENT, i un cop realitzada la baixa, l’OPERADOR li carregarà l’import proporcional de la part ja prestada i gaudida del servei fins la data en la que la baixa es faci efectiva al terme dels 30 dies de preavís. Emprant, per a ell, el mateix mitjà de pagament establert inicialment per a la domiciliació de les pertinents quotes i demés despeses.

 • DESINSTAL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS I APARELLS PRESTATS

Alguns serveis de Telefonia Fixa, Internet i Televisió que ofereix l’OPERADOR poden requerir la instal·lació tècnica necessària per a que el CLIENT pugui gaudir de les seves prestacions. L’OPERADOR efectuarà dita instal·lació al domicili del CLIENT dels elements tècnics que permetin garantir la recepció dels serveis contractats. Inclòs, ONT o Router Wifi i el secret del contingut de senyal a través de la xarxa de l’OPERADOR.
Tots els equips constitutius de la instal·lació seran propietat exclusiva de l’OPERADOR i  no podran ser cedits o lliurats a tercers, ni alterats o modificats sota cap concepte sense l'expressa i escrita autorització.
Com a propietari d’aquests béns materials, l’OPERADOR es reserva el dret de realitzar els canvis, actualitzacions i substitucions que cregui convinents per a garantir la continuada i correcta prestació del servei contractat pel CLIENT.
Dins els 15 dies naturals següents a la resolució del contracte o a la seva finalització per la baixa del servei/s, el CLIENT haurà de procedir al retorn dels aparells al domicili de l’OPERADPOR (Avda. Verge de Montserrat, 7 Baixos - 25280 Solsona).
Tanmateix, per a garantir una correcta desinstal·lació dels equips i evitar que puguin patir danys durant la seva manipulació, l’OPERADOR facilitarà aquest servei de forma gratuïta per part d’un tècnic propi, qui també durà a terme la recollida i custodia dels mateixos fins al domicili de l’OPERADOR.
Així, sempre que s’hagi concertat prèviament una cita entre ambdues parts (OPERADOR – CLIENT), el tècnic acudirà novament al domicili del CLIENT per efectuar la correcta desinstal·lació i recollida del material del qual n’és propietari.
D’aquesta manera, tal i com constarà en el contracte inicial i com també s’exposa en les Condicions Generals de l’OPERADOR, aquest procediment serà imprescindible per liquidar el procés de baixa dels serveis. Per el contrari, l’OPERADOR es veurà obligat a facturar al CLIENT el cost dels aparells amb un import de 120€ més IVA i carregat al compte on es venia abonant el servei.
El càrrec d’aquest import podrà ser efectuat per part de l’OPERADOR al CLIENT en el cas de produir-se qualsevol de les situacions exposades seguidament:

 • Si el CLIENT no retorna els equips o aparells corresponents al domicili de l’OPERADOR dins el termini establert en el contracte.
 • Si el CLIENT nega l’accés al tècnic enviat per l’OPERADOR al domicili i, per tant, a efectuar la desinstal·lació i recollida dels aparells prestats.
 • Si els equips o aparells prestats han patit algun dany material o desperfecte degut al ús inapropiat per part del CLIENT.
 • Si el valor dels equips o aparells prestats han patit una disminució degut a una manipulació inadequada o qualsevol forma d’alteració que hagi afectat el seu format i característiques inicials.

CONDICIONS GENERALS D’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.
Tot el contingut exposat anteriorment amb relació a la Política de Baixa de l’OPERADOR s’inclou en l’apartat corresponent de les seves Condicions Generals. I també de forma específica dins les clàusules acceptades i signades inicialment pel CLIENT en el respectiu Contracte del Servei sol·licitat.
Per a més informació pot consultar les Condicions Generals que l’OPERADOR posa a la seva disposició accedint a la corresponent pestanya ubicada a la part inferior d’aquest lloc WEB (www.indesolcable.com), o bé clicant directament el següent enllaç:
http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=condicions-generals

Avís legal Política de privadesa Condicions generals Política de baixa de serveis Política de cookies